Fungsi Unit

/Fungsi Unit
Fungsi Unit 2019-01-08T16:03:28+00:00
 • Pengurusan Belanjawan dan Kewangan Jabatan.
 • Pengurusan perancangan perjawatan baharu Jabatan.
 • Pengurusan Aset dan inventori Jabatan.
 • Pengurusan Program Promosi.
 • Pengurusan Konvokesyen.
 • Penyelaras Helpdeks Jabatan.
 • Penyelaras MPK dan FM.
 • Keurusetiaan Mesyuarat Bersama BPA dan Penolong Pendaftar Fakulti.
 • Keurusetiaan KIK dan 5s Jabatan.
 • Penyelaras dasar, garis panduan dan peraturan BPA di MyDocs dan Laman Web.
 • Webmaster Jabatan.
 • Pengurusan Kursus, Latihan dan Sangkutan Jabatan.
 • Pengurusan penterjemahan dokumen Jabatan.
 • Pengumpulan dan penyediaan pelaporan BPA untuk mesyuarat LPU,JKPU dan PIN.
 • Pengurusan penjanaan dan akaun enterprise Jabatan.
 • Pengurusan program CSR Jabatan.
 • Pengurusan penganjuran Bengkel, Seminar, Program-program khas Jabatan.
 • Hal Ehwal Logistik Jabatan.
 • Pendaftaran Kursus Pelajar
 • Penyelarasan Jadual Waktu Kuliah / Tutorial / Makmal
 • Proses Pemindahan Kredit
 • Tambah/Gugur Kursus
 • Tarik Diri Kursus
 • Caj Yuran Pengajian
 • Penangguhan Pengajian
 • Semakan Status Pelajar
 • Penyelarasan Penggunaan Sistem eHadir
 • Pengurusan Sistem myArifs (Tempahan Ruang)
 • Pengurusan ICT bagi pengajaran dan pembelajaran
 • Keurusetiaan Mesyuarat Penyelarasan Jadual Waktu dan Pembahagian Tugas Pengajaran Pembelajaran
 • Keurusetiaan Mesyuarat Penyelarasan Kemudahan, Makmal dan Keperluan Peralatan Akademik
 • Keurusetiaan Mesyuarat Pengurusan ICT bagi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
 • Keurusetiaan Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA)
 • Maklumbalas Helpdesk unit

URUSAN PEPERIKSAAN

 • Pengesahan Senarai Kursus Didaftarkan untuk Peperiksaan
 • Penyediaan Bahan/Maklumat Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyediaan Jadual Waktu, Penetapan Lokasi dan Janaan Tempat Duduk Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyelarasan dan Percetakan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pelantikan Ketua Pengawas, Pengawas Peperiksaan dan Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengendalian Peperiksaan Akhir Semester
 • Penangguhan Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyelarasan Pemarkahan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengendalian Peperiksaan Akhir Semester/Peperiksaan Gantian/Peperiksaan Ulangan Khas
 • Pengeluaran dan Pengesahan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengeluaran Slip Keputusan Peperiksaan Akhir Semester /Peperiksaan Gantian/Peperiksaan Ulangan Khas
 • Rayuan Semakan Semula Keputusan Penilaian Kursus
 • Rayuan Meneruskan Semula Pengajian
 • Penyelarasan Sistem eNilai (Penilaian Kursus dan Pengajaran)

URUSAN PENGIJAZAHAN

 • Penyelarasan Pengijazahan
 • Pengesahan status Layak Dianugerahkan Ijazah (LDI)
 • Cetakan dan Penyediaan Transkrip Rasmi dan Skrol Ijazah
 • Penyerahan Transkrip Rasmi dan Skrol Ijazah
 • Penyediaan, Percetakan dan penyerahan Surat Tamat Pengajian, Transkrip Sementara, Transkrip Akademik Rasmi dan skrol ijazah
 • Penyediaan laporan/data berkaitan peperiksaan/ pengijazahan
 • Keurusetiaan Mesyuarat Postmortem Peperiksaan Akhir Semester
 • Keurusetiaan Siasatan kes salah laku peperiksaan
 • Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Senat (Salah Laku Akademik)
 • Keurusetiaan Mesyuarat Senat Universiti
 • Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA)
 • Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (JKKP&P)
 • Aktiviti 5S
 • Pengurusan Anugerah & Hadiah Konvokesyen
 • Keurusetiaan Mesyuarat Panel Pemilih Anugerah Konvokesyen USIM
 • Keurusetiaan Audit Kualiti oleh pihak SIRIM
 • Keurusetiaan Audit Autonomi
 • Keurusetiaan Mesyuarat  Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Inovasi USIM peringkat BPA